ЩОДЕННІ ЛІТУРГІЇ

Неділя 17
8:00    За мир, спокій і Боже благословення для України
        та українського народу
    За здоров’я і Боже благословення для Софійки
        з нагоди дня народження - родина
    †Марії і Петра Сови - дочки з родинами
9:30    В наміренні парафіян
11:00    За здоров’я новонар. Джейден-Ніл
        - о. Мітр. Роман Паньків
    За здоров’я і Боже благословення для Марка
    За здоров’я Люби - дочка і син
    За здоров’я Мар’яна, 1рік з дня Хрещення
        - Володимир і Оля
    За здоров’я і Божі ласки для Вікторії
        з нагоди дня народження - мама
    За здоров’я, Боже благословення і наверення Олі
    †Руслана - о. Мітр. Роман Паньків з духовенством

Понеділок 18
9:00    Свята Літургія
6:30    †Дмитра Ґрацон, з панах. - Апостольство Молитви

Вівторок 19
9:00    Свята Літургія
6:30    †Марії і Василя Санайко з панах. - родина
7:15    †Надії Галичин, 9-тий день з панахидою
        - син Василь і Оксана Галичин з родиною
Середа 20
6:30    †Володимира і Анатолія, з панахидою - родина
Четвер 21    Різдво Пресвятої Богородиці
9:00    †Степана Кріль - діти
7:00    За здоров’я і Боже благословення Андрія
        з нагоди дня народження - родина
П’ятниця 22
9:00    Свята Літургія
5:45    Година Молитви
6:30    †Ірини Батрух, з панах. - Апостольство Молитви
Субота 23
9:00    †Юрія Патріяса, з панах. - сестра Марія з родиною
5:00    †Богдана Оленчука, 3-тя річ. з панахидою
        - дружина Віра з родиною

Неділя 24
8:00    За мир, спокій і Боже благословення для України
        та українського народу
9:30    †Михайла - дочка Світлана
11:00    За Божі ласки і благословення всіх парафіян в день
     святкування Празника Успення Пресвятої Богородиці
        - о. Мітр. Роман Паньків з духовенством
    За здоров’я новонар. Джейден-Ніл
        - о. Мітр. Роман Паньків

DAILY LITURGIES

Sunday 17
8:00    For peace, tranquility and God’s blessings for Ukraine
        and Ukrainian people
    For health and God’s blessing for Sofijka
        on her birthday - family
    †Maria and Petro Sowa - daughters and families
9:30    For our parishioners
11:00    For health to newborn Jayden-Neil
        - our Pastor Rt. Rev. Roman Pankiw
    For health and God’s blessings for Mark
    For health to Luba - daughter and son
    For health to Marian, 1 year since his Baptism
        - Volodymyr and Olia
    For health and God’s graces to Victoria
        on her birthday - her mother
    For health, God’s blessing and reconversion of Olia
    †Ruslan - our Pastor Rt. Rev. Roman Pankiw and clergy

Monday 18
9:00    Divine Liturgy
6:30    †Dmytro Gracon, w/panach. - Apostleship of Prayer

Tuesday 19
9:00    Divine Liturgy
6:30    †Maria and Wasyl Sanajko, w/panach. - family
7:15    †Nadia Galychyn, 9th day w/panachyda
        - Vasyl and Oksana Galychyn and family
Wednesday 20
6:30    †Volodymyr and Anatole, w/panachyda - family
Thursday 21    Nativity of the Blessed Mother of God
9:00    †Stepan Kril - children
7:00    For health and God’s blessings to Andrij
        on his birthday - his family
Friday 22
9:00    Divine Liturgy
5:45    Hour of prayer
6:30    †Irene Batruch, w/panach. . - Apostleship of Prayer
Saturday 23
9:00    †Yurij Patrias, w/panach. - sister Maria and family
5:00    †Bohdan Olenchuk, 3 years w/panachyda
        - his wife Vera and family

Sunday 24
8:00    For peace, tranquility and God’s blessings for Ukraine
        and Ukrainian people
9:30    †Mychajlo - daughter Svitlana
11:00    For God’s graces and blessings to our parishioners
    on our Praznyk the Dormition of the Mother of God
               - our Pastor Rt. Rev. Roman Pankiw and clergy
    For health to newborn Jayden-Neil
        - our Pastor Rt. Rev. Roman Pankiw

Make a free website with Yola