ЩОДЕННІ ЛІТУРГІЇ

Субота 21
9:00    За чудесне виздоровлення Ярослави - родина
10:00 
†Марка Назара, 1-ша річ. з панахидою
                    - дружина Марта, діти і родина

5:00   
В наміренні парафіян

Неділя 22   
8:00    За мир, спокій і Боже благословення для України
        та українського народу   
    †Мирослава (15-та річ)  та Іренея (6-та річ) - род. Грицько
9:30    За оздоровлення і Божі ласки
        - парох о. Мітр. д-р Роман Паньків
    За Божі ласки і навернення Олі - батьки
    За здоров’я і Боже благословення
        для Юрія, Олі, Вікторії  і Миколи - давші
    За щасливе виздоровлення для Миколи
        з тяжкої хвороби - Галина і Роман
    †Петра Карп’юка, 16-та річ. - Ольга з родиною
    †Андрійка Соловки - бабця
11:00    За Боже благословення Українського народу
        та здоров’я і Божі ласки для Юлії
    За здоров’я і швидке видужання Славка Стефанишина
    За здоров’я хворої Діанки - родина
    За здоров’я Івана - давші
    За здоров’я і Боже благодловення для Орисі та Юлії
    †Юлії - давші
    †Руслана, Люби і Богдана - Рома
    †Анни Барна, 40-ий день - Ольга Міклас з родиною        *
    †отця Андрія Пясецького, 150-та річ - Володимир з род.
Понеділок 23
9:00 і 6:30    Свята Літургія
Вівторок 24
9:00 і 6:30    Свята Літургія
Середа 25
6:30    Свята Літургія
Четвер 26
9:00    Свята Літургія
6:30    †Анни і Володимира Купич, з панах - дочки з родинами
П’ятниця 27
9:00    Свята Літургія
5:45    “Година Молитви”
6:30    †Марії і Василя Санайко, з панахидою - діти
7:15     †Анастазії Товпа, 3-тя річ. з панахидою - мама
Субота 28
5:00   
†Ярослави Солтис, з панахидою
                    - Ліда Солтис-Лехман з родиною

Неділя 29   
8:00    За мир, спокій і Боже благословення для України
        та українського народу   
    †Івана Грицюка, 40-ий день 
        - син Володимир і дружина Галина
    †Богданни Кучук, 2-га річ. - Роман з родиною
9:30    За боже благословення для членів СУМ
        з нагоди 70 ліття та 35 ліття СУМ Миссиссаґа
    За оздоровлення і Божі ласки
        - парох о. Мітр. д-р Роман Паньків
    За щасливе виздоровлення для Миколи
        з тяжкої хвороби - Галина і Роман
    †Андрійка Соловки - бабця
11:00    За Боже благословення Українського народу
        та здоров’я і Божі ласки для Юлії
    За здоров’я і швидке видужання Славка Стефанишина
    За здоров’я хворої Діанки - родина

    За здоров’я Івана - давші
    †Анастазії і Миколая Шрамов’як - внучка з родиною
    †Романа Пастушка, 5-та річ. - доня Лада і Ігор
    †Руслана, Люби і Богдана - Рома

DAILY LITURGIES

Saturday 21
9:00   For a miraculous recovery of Yaroslava - family
10:00 
†Mark Nazar, 1 year w/panachyda
                    - wife Martha, children and family

5:00   
For our parishioners

Sunday 22
8:00    For peace, tranquility and God’s blessings for Ukraine
        and the people of Ukraine
    †Miroslaw (15 yrs) and Irenej (6 yrs) - Grycko family
9:30    For recovery to health and God’s graces
        - our pastor Rt. Rev. Dr. Roman Pankiw
    For God’s graces and reconversion for Olia - her parents
    For health and God’s blessings
        to Yuriy, Olia, Victoria and Mykola - donor
    For a speedy recovery for ailing Mykola
        - Halyna and Roman
    †Peter Karpiuk, 16 years - Olga and family
    †Andrijko Solovka - his grandmother
11:00    For God’s blessing of the Ukrainian people
        and health and God’s graces to Yulia
    For health and a speedy recovery for Slawko Stefanisin
    For health to ailing Dianka - family
    For health to Ivan - donors
    For health and god’s blessings to Orysia and Julia
    †Yulia - donor
    †Ruslan, Luba and Bohdan - Roma   
    †Anna Barna, 40th day - Olga Miklas and family        *
    †Rev. Andrij Piasecky, 150 years - Volodymyr and family
Monday 23
9:00 and 6:30    Divine Liturgy
Tuesday 24
9:00 and 6:30    Divine Liturgy
Wednesday 25
6:30    Divine Liturgy
Thursday 26
9:00    Divine Liturgy
6:30    †Anna and Volodymyr Kupicz, w/panach -daughters & fam
Friday 27
9:00    Divine Liturgy
5:45    “Hour of Prayer”
6:30    †Maria and Vasyl Sanajko, w/panachyda - children
7:15    †Anastasiya Tovpa, 3 yrs w/panachyda - her mother
Saturday 28
5:00   
†Yaroslava Soltys, w/panachyda
                    - Lidia Soltys-Lechman and family

Sunday 29
8:00    For peace, tranquility and God’s blessings for Ukraine
        and the people of Ukraine
    †Ivan Hryciuk, 40th day
        - son Volodymyr and wife Halyna
    †Bohdanna Kuchuk, 2 years - Roman and family
9:30    For God’s blessings to members of CYM on the
      70th anniversary of CYM and 35th of CYM Mississauga
    For recovery to health and God’s graces
        - our pastor Rt. Rev. Dr. Roman Pankiw
    For a speedy recovery for ailing Mykola
        - Halyna and Roman
    †Andrijko Solovka - his grandmother
11:00    For God’s blessing of the Ukrainian people
        and health and God’s graces to Yulia
    For health and a speedy recovery for Slawko Stefanisin

    For health to ailing Dianka - family
    For health to Ivan - donors

    †Anasatazia, Mykolaj Szramowiak - granddaughter & fam
    †Roman Pastushok, 5 years - daughter Lada and Ihor
    †Ruslan, Luba and Bohdan - Roma   


Make a free website with Yola