ЩОДЕННІ ЛІТУРГІЇ

Четвер 11    М’ясопусна неділя
8:00    За мир, спокій і Боже благословення для України
        та українського народу
    †Бориса Мостахівського - жінка, діти і внуки
    †Йосифа і Анастазії Романець - Данута з родиною
    †Ірини і Володимира - дочка, сестра
    †Богдана - Світлана і Рома
9:30    За Божі ласки і навернення Олі - батьки
    За здоров’я і Божі ласки для Миколи, Вікторії та Юрія
    За здоров’я і Божe благословення
            Лариси і Славка Тихоліз - Славко, Іван і Володимир
    За здоров’я і Божe благословення
        для Марії і Софії - батьки
    †Андрійка Соловки - бабця
    †Євгена Закаляка - дочка Хрестина і зять федір Даниляк
    †Теодозія Гермак - родина
11:00    За Боже благословення Українського народу
        та здоров’я і Божі ласки для Юлії
    За Божі ласки і повернення до здоров’я для хворої Оксани
        - чоловік Стефан з родиною
    За здоров’я Юліянки - давші
    За здоров’я і Божі ласки для Юліянни - бабуся з родиною
    †Руслана і Люби - родина
    †Лідії, 40-ий день - внучка Оксана
    †Анни, 1-ша річ. - внуки

Понеділок 12    Трьох Святителів
9:00    За Божі ласки і повернення до здоров’я для хворої Оксани         - чоловік Стефан з родиною
7:00    Свята Літургія
Вівторок  13
9:00    За Божі ласки і повернення до здоров’я для хворої Оксани         - чоловік Стефан з родиною
6:00    Нічне Чування до 12 год. півночі
6:30    †Олександра, Петра і Юзефи, з панахидою - діти і внуки
Середа 14
6:30    †Леонії Шинаровської, 40-ий день з панахидою
        -  Зоряна з родиною
    За Божі ласки і повернення до здоров’я для хворої Оксани
        - чоловік Стефан з родиною
Четвер 15        Стрітення
9:00    За Божі ласки і навернення Олі - батьки
    За здоров’я і Божі ласки для Миколи, Вікторії та Юрія
    †Марії, Юлії, Димитрія і Володимира Андраш
        - Стефан і Маріола Андраш
7:00    За Божі ласки і повернення до здоров’я для хворої Оксани         - чоловік Стефан з родиною
П’ятниця 16
9:00    За Божі ласки і повернення до здоров’я для хворої Оксани         - чоловік Стефан з родиною
6:00    “Матері в Молитві”
6:30    Свята Літургія в наміренні наших дітей
Субота 17
9:00    †Стефана Млинарика, з панахидою - родина
10:00    †Юлії Ющак, 40-ий день з панахидою
        - Андрій і Леся Кіхард
5:00    За Божі ласки і повернення до здоров’я для хворої Оксани         - чоловік Стефан з родиною

DAILY LITURGIES

Thursday11    Meat-fare Sunday
8:00    For peace, tranquility and God’s blessings for Ukraine
        and Ukrainian people
    †Borys Mostachiwsky - his wife, children, grandchildren
    †Josef and Anastasia Romaniec - Danuta and family
    †Iryna and Volodymyr - daughter, sister
    †Bohdan - Svitlana and Roma
9:30    For God’s graces and reconversion for Olia - her parents
    For health and God’s graces to Mykola, Victoria and Yuriy
    For health and God’s blessings to
        Larissa and Jerry Tycholiz - Jerry, John and Wally
    For health and God’s blessings
        for Maria and Sofia - parents
    †Andrijko Solovka - his grandmother
    †Ewhen Zakalak - daughter Hrystyna and Fedir Danylak
    †Teodoziy Hermak - family
11:00    For God’s blessing of the Ukrainian people
        and health and God’s graces to Yulia
    God’s graces and return to health for ailing Oksana
        - her husband Stefan and family
    For health to Julianka - donors
    For health, God’s graces to Julianna - grandmother and fam.
    †Ruslan and Luba - family
    †Lidia, 40th day - granddaughter Oksana
    †Anna, 1 year - grandchildren

Monday 12    Three Hierarchs
9:00    God’s graces and return to health for ailing Oksana
        - her husband Stefan and family
7:00    Divine Liturgy
Tuesday 13
9:00    God’s graces and return to health for ailing Oksana
        - her husband Stefan and family
6:00    Night Vigil until 12 midnight
6:30    †Oleksander, Petro, Juzefa, w/panach - children grandchildren
Wednesday 14
6:30    †Leonia Szynarovska, 40th dayw/panachyda
        - Zoriana and family
    God’s graces and return to health for ailing Oksana
        - her husband Stefan and family
Thursday 15    Presentation of our Lord
9:00    For God’s graces and reconversion for Olia - her parents
    For health and God’s graces to Mykola, Victoria and Yuriy
    †Maria, Yulia, Dimitri and Wolodymyr Andrasz
        - Stefan and Mariola Andrasz
7:00    God’s graces and return to health for ailing Oksana
        - her husband Stefan and family
Friday 16
9:00    God’s graces and return to health for ailing Oksana
        - her husband Stefan and family
6:00    “Mothers in Prayer”
6:30    Divine Liturgy for our children
Saturday 17
9:00    †Stefan Mlynaryk, w/panachyda - family
10:00    †Yulia Yuszczak, 40th day w/panachyda
        - Andriy and Lesia Kichard
5:00    God’s graces and return to health for ailing Oksana
        - her husband Stefan and family
h for ailing Oksana
        - her husband Stefan and family

Make a free website with Yola