ЩОДЕННІ ЛІТУРГІЇ

Неділя 10   
8:00    За мир, спокій і Боже благословення для України
        та українського народу   
    За здоров’я і Боже благословення Ігора - родина
    †Володимира - родина
    †Ярослава Сціленого, 15-та річ.  - давші
9:30    За оздоровлення і Божі ласки для молодого хлопця
        - подає парох о. Мітр. д-р Роман Паньків
    †Лариси Зазулі, 2-га річ. - давші
    †Андрійка Соловки - бабця
11:00    За Боже благословення Українського народу
        та здоров’я і Божі ласки для Юлії
    За здоров’я і швидке видужання Славка Стефанишина
    За здоров’я хворої Діанки - родина
    За здоров’я і Боже благословення Ромчика
        з нагоди дня народження - батьки і родина
    За здоров’я і Боже благословення Люби
        з нагоди дня народження - родина
    За здоров’я Івана - давші
    За здоров’я Люби - духовенство
    †Руслана, Люби і Богдана - Рома

Понеділок 11   
5:45    †Ніни, 9-тий день з панахидою - дочка Світлана з род.
6:30    †Романа і Ольги Огородник, з панах.  - діти з родиною
Вівторок 12
6:30    †Станіслава, з панахидою - знайомі
7:15    Молебень до Христа Чоловіколюбця
Середа 13
6:00    Нічне Чування до 12 год. півночі
6:30    †Андрія Санайки 45-та річ. з панахидою - дружина
7:15    Молебень до Христа Чоловіколюбця

Четвер 14
9:00    Свята Літургія

П’ятниця 15    Христа Чоловіколюбця
9:00    За хворих і немічних нашої парафії
6:00    “Матері в Молитві” до 9-ої години
7:00    Свята Літургія в наміренні наших дітей
    †Михайла і Розалії - сини з родиною
    За здоров’я і Божі ласки для членів
            Апостостольства Молитви
    після Літургії Молебень до Христа Чоловіколюбця
        і відновлення обітів   
Субота 16
8:00    †Марії, 40-ий день з панахидою - Ліда з родиною
9:00    †Марії Мельник, з панах. - син Володимир з родиною
10:00    †Aлександри Ґреґорчик, 40-ий день з панах. - син з род.
5:00    В наміренні парафіян

Неділя 17
8:00    За мир, спокій і Боже благословення для України
        та українського народу   
    За здоров’я і Божі ласки для Романа, з нагоди
        дня народження, Юлії, Юлії і родини - батьки
9:30    За оздоровлення і Божі ласки для молодого хлопця
        - подає парох о. Мітр. д-р Роман Паньків
    †Анастазії Шуль, 9-та річ. - дочка Софія з родиною
    †Анастазії , Дмитра, Адама Пилипець - діти
    †Андрійка Соловки - бабця
11:00    За Боже благословення Українського народу
        та здоров’я і Божі ласки для Юлії
    За здоров’я і швидке видужання Славка Стефанишина
    За здоров’я хворої Діанки - родина
    За здоров’я Івана - давші
    За здоров’я Люби - духовенство
    †Надії Сірко, 40-ий день - Данило і Стефан Сірко        *
    †Руслана, Люби і Богдана - Рома

DAILY LITURGIES

Sunday 10
8:00    For peace, tranquility and God’s blessings for Ukraine
        and the people of Ukraine
    For health and God’s blessings to Ihor - family
    †Volodymyr - family
    †Jaroslaw Scilenyj, 15 years - donor
9:30    For recovery to health and God’s graces for a young man
        - from our pastor Rt. Rev. Dr. Roman Pankiw
    †Laryssa Zazula, 2 years - donors
    †Andrijko Solovka - his grandmother
11:00    For God’s blessing of the Ukrainian people
        and health and God’s graces to Yulia
    For health and a speedy recovery for Slawko Stefanisin
    For health to ailing Dianka - family
    For health and God’s blessings to Romchyk
        on his birthday - parents and family
    For health and God’s blessings to Luba
        on his birthday - parents and family
    For health to Ivan - donors
    For health to Luba - our clergy
    †Ruslan, Luba and Bohdan - Roma   
Monday11
5:45    †Nina, 9th day w/panachyda - daughter Svitlana and fam.
6:30    †Roman an Olga Ogrodnik, w/panach. - children and fam.
Tuesday 12
6:30    †Stanislav, w/panachyda - friends
7:15    Moleben to Christ Lover of Mankind
Wednesday 13
6:00    Night Vigil until 12 midnight
6:30    †Andriy Sanajko, 45 years w/panachyda - his wife
7:15    Moleben to Christ Lover of Mankind

Thursday 14
9:00    Divine Liturgy

Friday 15    Christ Lover of Mankind
9:00    For the sick and infirm of our parish
6:00    “Mothers in Prayer” until 9pm
7:00    Divine Liturgy for our children
    †Mychajlo and Rozalia- sons and family
    For health and God’s graces for members of the
        Apostleship of Prayer - Liturgy followed by a        
       Moleben to Christ Lover of Mankind
        and renewal of vows
Saturday 16
8:00    †Maria, 40th day w/panachyda - Lida and family
9:00    †Maria Melnyk, w/panach. - son Wolodymyr and family
10:00    †Aleksandra Gregorczyk, 40th day w/panach
             - son and family
5:00    For our parishioners

Sunday 17
8:00    For peace, tranquility and God’s blessings for Ukraine
        and the people of Ukraine
    For health and God’s blessings to Roman
        on his birthday, Yulia, Yulia and family - parents
9:30    For recovery to health and God’s graces for a young man
        - from our pastor Rt. Rev. Dr. Roman Pankiw
    †Anastasia Shul, 9 years - daughter Sofia and family
    †Anastasia , Dmytro, Adam Pylypec - children
    †Andrijko Solovka - his grandmother
11:00    For God’s blessing of the Ukrainian people
        and health and God’s graces to Yulia
    For health and a speedy recovery for Slawko Stefanisin
    For health to ailing Dianka - family
    For health to Ivan - donors
    For health to Luba - our clergy
    †Nadia Sirko, 40th day - Don and Steve Sirko            *
    †Ruslan, Luba and Bohdan - Roma   

Make a free website with Yola