ЩОДЕННІ ЛІТУРГІЇ

Неділя  23    Томина неділя -Антипасха
8:00    За мир, спокій і Боже благословення для України
        та українського народу   
    †Антона Біндаса - дружина
    †Миколи Гуйтин - дочка Оксана з родиною
9:30    †Петра Карпюка - дружина з родиною
    †Ярослава Налижитого, 4-та річ. - дружина з род.
    †Тараса Романишина, 1-ша річ. - родина Муц
11:00    В наміренні парафіян
    За здоров’я і Божі ласки для Славка Стефанишина
    †Анастазії і Миколая Шрамовяк - родина

Понеділок 24
9:00    За здоров’я і Божі ласки для хворого Василя
         - о. парох мітрат д-р Роман Паньків і духовенство
6:30    †Романа, Маґдалини і Богдана, з панахидою - родина

Вівторок 25
9:00    †Андрія Соловки, (6 місяців)  з панахидою - батьки
6:30    †Петра Грицька, з панахидою - родина

Середа 26
6:30    †Анни Купич, 1-ша річ. з панахидою - діти з родиною

Четвер 27
9:00    За здоров’я і Божі ласки для хворої Галини
         - о. парох мітрат д-р Роман Паньків і духовенство
6:30    †Анастазії Товпи, 2-га річ. з панахидою - мама

П’ятниця 28
5:45    †Яника Липки, 40-ий день. з панахидою
        - донька Малґоржана і син Богослав з род.
6:30    †Марії і Василя Санайко, з панахидою - діти

Субота 29
9:00    †Романа Пастушка, 4-та річ. - родина
10:00    †Марії Сулиги, 1-ша річ. з панахидою
        - племінниця Луся Воскало
5:00    †Богданни Кучук, 1-ша річ. з панахидою
        - чоловік з родиною

Неділя 30
8:00    За мир, спокій і Боже благословення для України
        та українського народу
9:30    За здоров’я і Боже благословення для Марійки
        з нагоди дня народження - чоловік і доня
    †преп. с. Богданни Подней, 40-ий день
        - наше духовенство і члени крилосу
11:00    В наміренні парафіян

DAILY LITURGIES

Sunday 23    Thomas Sunday - Antipascha
8:00    For peace, tranquility and God’s blessings for Ukraine
        and the people of Ukraine
    †Antonin Bindas - his wife
    †Mykola Hujtyn - daughter Oksana and family
9:30    †Peter Karpiuk - wife and family
    †Gerald Nalyzyty, 4 years - wife and family
    †Taras Romanyshyn, 1 year - Muts family
11:00    For our parishioners
    For health and God’s graces to Slawko Stefanisin
    †Anastazia and Mykolai Szramowiak - family

Monday 24
9:00    For health and God’s graces for ailing Vasyl
           - our pastor Rt. Rev. Dr. Roman Pankiw and clergy
6:30    †Roman, Magdalena and Bohdan, w/panachyda - family

Tuesday 25
9:00    †Andriy Solovka, (6 mo.). w/panachyda - his parents
6:30    †Petro Grycko, w/panachyda - family

Wednesday 26
6:30    †Anna Kupicz ,1 year w/panachyda - children and family

Thursday 27
9:00    For health and God’s graces for ailing Halyna
           - our pastor Rt. Rev. Dr. Roman Pankiw and clergy
6:30    †Anastazia Tovpa, 2 years w/panachyda - her mother

Friday 28
5:45    †Yanyk Lypka, 40th day w/panachyda
        -daughter Malhorzhana, son Bohoslaw and fam.
6:30    †Maria and Wasyl Sanajko, w/panachyda - children

Saturday 29
9:00    †Roman Pastushak, 4 yrs - family
10:00    †Maria Sulyha, 1 year w/panachyda
        - her niece Lucy Voskalo
5:00    †Bohdanna Kuczuk, 1 year w/panachyda
        - husband and family

Sunday 30
8:00    For peace, tranquility and God’s blessings for Ukraine
        and Ukrainian people
9:30    For health and God’s blessings to Marika
        on her birthday - husband and daughter
    †sr. Bohdanna Podney, 40th day
        - our clergy and members of krylos
11:00    For our parishioners

Make a Free Website with Yola.