ЩОДЕННІ ЛІТУРГІЇ

П’ятниця 26   
5:45    Година Молитви
6:30    †Марії, Василя, Агафії, Стефана і Марії Санайко
        - родина
7:15    Молебень до Матері Божої (Маївка)

Субота 27
9:00    †Любомира Саламахи 1-ша річниця - батьки
    Сьогодні нема Святої Літургії о год. 5:00 вечора

Неділя 28
8:00    За мир, спокій і Боже благословення для України
        та українського народу
    За щасливу подорож для Софії Окунської - батьки
    †Антона Біндаса - дружина
    †Михайла, 10-та річ. - діти і внуки
    †Катерини Ключковської і покійних з родини - родина
9:30    За здоров’я членкинь нашого відділу ЛУКЖК
    †Ксені Коломиєць - наш відділ ЛУКЖК
11:00    †Олега Терефенка - дочка з родиною
    †Лукаша Кнак - Данута Чіхон
    †Стефанії, 40-ий день - дочка і внуки
    †Любомира, 1-ша річ. - батьки

Понеділок 29
9:00    За здоров’я і Боже благословення для Олексія - дочка Оля
6:30    †Марка Назара, 40-ий день з панах. - дружина Марта
        і діти Матей і Олена
7:15    Молебень до Матері Божої (Маївка)
Вівторок 30
9:00    †Василя Пічака, 40-ий день з панах. - доня Леся з род.
10:00    За щасливу операцію і швидке видужання Олексія
        - дочка Оля        (виїмковия час)
6:30    †Свята Літургія - давші
7:15    Молебень до Матері Божої (Маївка)
Середа 31
6:30    †Ксені Коломиєць, 40-ий день з панахидою
        - Ірина Буряник з родиною
7:15    Молебень до Матері Божої (Маївка)
Четвер 1
9:00    За здоров’я і Боже благословення для Олексія
     - дочка Оля
6:30    †Анастазії, Адама і Дмитра Пилипець з панах. -діти
П’ятниця 2    Перша п’ятниця
9:00    За здоров’я і Боже благословення для Олексія
     - дочка Оля
5:30    Година Молитви і нагода до св. Сповіди
6:30    В наміренні Апостольства Молитви
7:15    Молебень до Христа Чоловіколюбця
Субота 3
9:00    †Єви Катюхи, з панахидою - родина
10:00    За здоров’я і Боже благословення Олексія - дочка Оля
5:00    В наміренні парафіян

Неділя 4
8:00    За мир, спокій і Боже благословення для України
        та українського народу
    За Боже благословення для Соні і всіх волонтерів
        з Канади і опіку Божої Матері
        на їхнє перебування в Україні - мама
9:30    За здоров’я і Боже благословення для Адріана
        з нагоди дня народження - батьки
    За здоров’я і Боже благословення Олексія - дочка Оля
11:00    За здоров’я і Боже благословення
        для Максима Книшука - хресний з родиною
    †Катерини Ключковської, 1-ша річ. та
      †Стефана, Марії, Варвари, Богдана, Віри, Єви і
         Михайла - Богдан Ключковський з родиною
    †Андрія, 9-тий день і Ореста 29-та річ. - родина

DAILY LITURGIES

Friday 26   
5:45    Hour of Prayer
6:30    †Maria, Vasyl, Ahafia, Stefan and Maria Sanajko
        - family
7:15    Moleben to the Mother of God

Saturday 27
9:00    †Lubomyr Salamakha, 1 year - parents
    No 5pm Divine Liturgy today

Sunday 28
8:00    For peace, tranquility and God’s blessings for Ukraine
        and Ukrainian people
    A safe journey for Sofia Okunsky - her parents
    †Antonin Bindas - his wife
    †Mychajlo, 10 years - children and grandchildren
    †Kateryna Kluczkowski and deceased family - family
9:30    For health to members of our UCWLC branch
    †Ksenia Kolomjec - our UCWLC branch
11:00    †Oleh Terefenko - daughter and family
    †Lukasze Knak - Danuta Cichon
    †Stefania, 40th day - daughter and grandchildren
    †Lubomyr, 1 year - parents

Monday 29
9:00    For health and God’s blessings to Oleksiy - daughter Olia
6:30    †Mark Nazar, 40th day w/panachyda - wife Marta
        and children Mattei and Olena
7:15    Moleben to the Mother of God
Tuesday 30
9:00    †Vasyl Pichak, 40th day w/panach. - daughter Lesia & fam.
10:00    For a successful operation and speedy recovery for Oleksiy
        - his daughter Olia    (time by exception)
6:30    †Divine Liturgy - donors
7:15    Moleben to the Mother of God
Wednesday 31
6:30    †Ksenia Kolomyjec, 40th day w/panachyda
        - Irina Burjanik and family
7:15    Moleben to the Mother of God
Thursday 1
9:00    For health and God’s blessings to Oleksiy
     - daughter Olia
6:30    †Anastazia, Adam, Dmytro Pylypec  w/panach. - children
Friday 2    First Friday
9:00    For health and God’s blessings to Oleksiy
     - daughter Olia
5:30    Hour of Prayer - confessionals will be open
6:30    For the Apostleship of Prayer
7:15    Moleben to Christ Lover of Mankind
Saturday 3
9:00    †Yeva Katyukha, w/panachyda - family
10:00    For health and God’s blessings to Oleksiy - daughter Olia
5:00    For our parishioners

Sunday 4
8:00    For peace, tranquility and God’s blessings for Ukraine
        and Ukrainian people
    For God’s blessings to Sonia and all the volunteers
        from Canada, protection of the Mother of God
        during their stay in Ukraine - her mother
9:30    For health and God’s blessings to Adrian
        on his birthday - his parents
    For health and God’s blessings to Oleksiy - daughter Olia
11:00    For health and God’s blessings to Maksym Knyshuk
        - his godfather and family
    †Kateryna Kluczkowski, 1 year and
      †Stefan, Maria, Barbara, Bohdan, Vira, Eva and
        Mychajlo - Bohdan Kluczkowski and family
    †Andriy, 9th day and Orest 29 yrs - family

Make a Free Website with Yola.