ЩОДЕННІ ЛІТУРГІЇ

П’ятниця 14   
9:00    †Людмили Романів, 9-тий день з панахидою.
        - брат з родиною
5:45    Година Молитви
6:30    За здоров’я, Боже благословення Іларії - давші
Субота 15
9:00    †Татіяни Бедрій, 40-ий день з панахидою
        - Дарія і Йосип Терлецькі
10:00    †Марії Служала, з панахидою
        - дочка Богданка Рожак з родиною
5:00    В наміренні парафіян

Неділя 16
8:00    За мир, спокій і Боже благословення для України
        та українського народу
    За Божу ласку, здоров’я  і щасливе дитинство
          для Тарасика та здоров’я Вікторії, Оксани і Зеновія
    За здоров’я і Боже благословення для Андрія
        з нагоди дня народження - дружина
    За здоров’я і Божі ласки з нагоди 20-ліття
        дня народження Назарія Янчинського - батьки
    За здоров’я і Божу ласку для Адама з нагоди 30-річчя
9:30    За хворих і немічних нашої парафії
    †Анни,  2-га річ. та за покійних а родини - давші
    †Івана Ґнес - дочки Анна і Марія з родинами
    †Петра і Юзефи - родина
11:00    В наміренні парафіян
    †Івана та Ольги - давші
    †Лідії, 9-тий день - родина
    †Омеляна, 1-ша річниця - родина

Понеділок 17
9:00    Свята Літургія
Вівторок 18
9:00    Свята Літургія
6:30    †Ірени Батрух, 40-ий день з панахидою
        - діти з родиною
Середа 19
6:30    Свята Літургія
Четвер 20
9:00    Свята Літургія
П’ятниця 21
9:00    Свята Літургія
6:00    “Матері в Молитві” до год.  9:00 вечора
6:30    Свята Літургія в наміренні наших дітей
Субота 22
9:00    †Марії Симчак, 1-ша річниця
        - доня і зять з родиною
5:00    †Марії Бирнс, 1-ша річ. з панахидою - родина

Неділя 23
8:00    За мир, спокій і Боже благословення для України
        та українського народу
    За щасливу подорож Юрія, Роксани і Емільчика
    †Євґенії Богданов - син Ричард
9:30    В наміренні парафіян
11:00    За хворих і немічних нашої парафії

DAILY LITURGIES

Friday 14   
9:00    †Liudmilla Romaniv, 9th day w/panachyda
        - brother and family
5:45    Hour of Prayer
6:30    For health, God’s blessings to Ilaria - donor
Saturday 15
9:00    †Tatiana Bedriy, 40th day w/panachyda
        - Daria and Josef Terlicki
10:00    †Maria Sluszala, w/panachyda
        - daughter Bohdanna Rozak and family
5:00    For our parishioners

Sunday 16
8:00    For peace, tranquility and God’s blessings for Ukraine
        and Ukrainian people
    For God’s graces, health and a happy childhood
       for Taras and health to Viktoria, Oksana and Zenoviy
    For health and God’s blessings to Andriy
        on his birthday - his wife
    For health and God’s graces to Nazar Yanchynsky
        on his 20th birthday - his parents
    For health, God’s graces to Adam on his 30th birthday
9:30    For the sick and infirm of our parish
    †Anna, 2 years and deceased family - donor
    †Ivan Gnes - daughters Anna, Maria and families
    †Petro and Josephine - family
11:00    For our parishioners
    †Ivan and Olha - donors
    †Lydia, 9th day - family
    †Omelan, 1 year - family

Monday 17
9:00    Divine Liturgy
Tuesday 18
9:00    Divine Liturgy
6:30    †Irene Batruch, 40th day w/panachyda
        - children and family
Wednesday 19
6:30    Divine Liturgy
Thursday 20
9:00    Divine Liturgy
Friday 21
9:00    Divine Liturgy
6:00    “Mothers in Prayer” until 9pm
6:30    Divine Liturgy for our children
Saturday 22
9:00    †Maria Symchak, 1 year
        - daughter, son-in-law and family
5:00    †Marie Burns, 1 year w/panachyda - family

Sunday 23
8:00    For peace, tranquility and God’s blessings for Ukraine
        and Ukrainian people
    For a safe journey for Yuriy, Roxanna and Emil
    †Eugenia Bogdanov - his son Richard
9:30    For our parishioners
11:00    For the sick and infirm of our parish   

Make a Free Website with Yola.